ایران - تهران - افسریه 15متری اول 8متری 11 کوچه شهید محمد سیفی
02133645255

سئو سایت عایق الکتریک نوین

سئو سایت عایق الکتریک نوین
سئو سایت عایق الکتریک نوین

سئو سایت عایق الکتریک نوین – سوم اسفند ماه ۱۳۹۵ پروژه استارت خورده است

سئو سایت عایق الکتریک نوین

کلمات کلیدی مورد نظر مدیر این سایت :

۱- عایق الکتریک نوین – جایگاه ابتدایی ۱۰۰+

۲- فیبر استخوانی – جایگاه ابتدایی ۱۰۰+

۳- فیبر ایزوتکس – جایگاه ابتدایی ۱۰۰+

۴- فیبر نخ دار – جایگاه ابتدایی ۱۰۰+

۵- فیبر نسوز – جایگاه ابتدایی ۱۰۰+

۶- لوله استخوانی – جایگاه ابتدایی ۱۰۰+

۷- لوله فایبرگلاس – جایگاه ابتدایی ۱۰۰+

آدرس وب سایت:

www.ayeghnovin.com

آدرس شبکه های اجتماعی:

https://www.facebook.com/ayeghnovin

https://plus.google.com/117657974988996606104

جایگاه فعلی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

وضعیت آلکسا:

جهان: ۹۲۷,۰۱۴

ایران : ۲۸,۶۵۹

جایگاه کلمات کلیدی در گوگل در این تصویر:

۱- عایق الکتریک نوین – جایگاه فعلی ۱

۲- فيبر اپوكسى – جایگاه فعلی ۱ , ۲ , ۳

۳- فيبر اپوكسى گلاس – جایگاه فعلی ۴ , ۵

۴- فیبر ایزوتکس – جایگاه فعلی ۱

۵- فیبر نخ دار – جایگاه فعلی ۴

۶- فیبر نخدار – جایگاه فعلی ۴

۷- فیبر نسوز – جایگاه فعلی ۴

۸- لوله استخوانی – جایگاه فعلی ۳

۹- لوله فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۱۸

۱۰- ورق فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۱۵

۱۱- فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی ۲ , ۳

۱۲- ورق فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی ۲

۱۴- فیبر استخوانی – جایگاه فعلی ۵ , ۶

۱۵- فیبراستخوانی – جایگاه فعلی ۳ , ۴

۱۶- فيبر استخواني – جایگاه فعلی  ۴

************************************************************

جایگاه فعلی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

وضعیت آلکسا:

جهان: ۹۳۸,۰۱۶

ایران : ۲۸,۶۵۹

جایگاه کلمات کلیدی در گوگل در این تصویر:

۱- عایق الکتریک نوین – جایگاه فعلی ۱ , ۲

۲- فيبر اپوكسى – جایگاه فعلی ۱

۳- فيبر اپوكسى گلاس – جایگاه فعلی ۱ , ۲

۴- فیبر ایزوتکس – جایگاه فعلی ۵ , ۶ , ۷

۵- فیبر نخ دار – جایگاه فعلی ۶

۶- فیبر نخدار – جایگاه فعلی ۵

۷- فیبر نسوز – جایگاه فعلی ۴

۸- لوله استخوانی – جایگاه فعلی ۵

۹- لوله فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۱۹

۱۰- ورق فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۱۵

۱۱- فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی ۲ , ۳

۱۲- ورق فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی ۱

۱۴- فیبر استخوانی – جایگاه فعلی ۷ , ۸

۱۵- فیبراستخوانی – جایگاه فعلی ۳

۱۶- فيبر استخواني – جایگاه فعلی  ۳ , ۴

****************************************

آدرس وب سایت:

www.ayeghnovin.com

آدرس شبکه های اجتماعی:

https://www.facebook.com/ayeghnovin

https://plus.google.com/117657974988996606104

جایگاه قبلی در روز  چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

وضعیت آلکسا:

جهان: ۱,۱۲۴,۴۸۱

ایران : ۳۵,۲۶۶

جایگاه کلمات کلیدی در گوگل در این تصویر:

۱- عایق الکتریک نوین – جایگاه فعلی  ۱

۲- فيبر اپوكسى – جایگاه فعلی ۱

۳- فيبر اپوكسى گلاس – جایگاه فعلی  ۱

۳- فیبر استخوانی – جایگاه فعلی  ۴

۴- فیبر ایزوتکس – جایگاه فعلی   ۴

۵- فیبر نخ دار – جایگاه فعلی   ۸

۶- فیبر نسوز – جایگاه فعلی  ۸

۷- لوله استخوانی – جایگاه فعلی  ۶

۸- لوله فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۲۰

۹- ورق فایبرگلاس – جایگاه فعلی  ۱۷

۱۰- فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی  ۲

۱۱- ورق فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی  ۱

************************************************************

جایگاه قبلی در روز  پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

وضعیت آلکسا:

جهان: ۱,۲۴۸,۵۵۴

ایران : ۴۴,۳۷۲

جایگاه کلمات کلیدی در گوگل در این تصویر:

۱- عایق الکتریک نوین – جایگاه فعلی  ۱

۲- فيبر اپوكسى – جایگاه فعلی ۱

۳- فيبر اپوكسى گلاس – جایگاه فعلی  ۱

۳- فیبر استخوانی – جایگاه فعلی  ۴

۴- فیبر ایزوتکس – جایگاه فعلی   ۱

۵- فیبر نخ دار – جایگاه فعلی   ۴

۶- فیبر نسوز – جایگاه فعلی  ۴

۷- لوله استخوانی – جایگاه فعلی  ۶

۸- لوله فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۲۰

۹- ورق فایبرگلاس – جایگاه فعلی  ۳۰

۱۰- فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی  ۵

۱۱- ورق فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی  ۱

********************************************************************

جایگاه قبلی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶

 

جایگاه کلمات کلیدی در گوگل در این تصویر:

۱- عایق الکتریک نوین – جایگاه فعلی ۱,۲,۳,۴,۵

۲- فيبر اپوكسى – جایگاه فعلی ۱,۲,۳,۴

۳- فيبر اپوكسى گلاس – جایگاه فعلی ۱,۲,۳

۳- فیبر استخوانی – جایگاه فعلی ۴,۵

۴- فیبر ایزوتکس – جایگاه فعلی ۱,۲

۵- فیبر نخ دار – جایگاه فعلی ۵

۶- فیبر نسوز – جایگاه فعلی ۴

۷- لوله استخوانی – جایگاه فعلی ۶

۸- لوله فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۲۰

۹- ورق فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۲۵

۱۰- فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی ۴

۱۱- ورق فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی ۱,۲

*****************************

جایگاه قبلی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۶

 

جایگاه کلمات کلیدی در گوگل در این تصویر:

۱- عایق الکتریک نوین – جایگاه فعلی ۲

۲- فيبر اپوكسى – جایگاه فعلی ۱

۳- فيبر اپوكسى گلاس – جایگاه فعلی ۱

۳- فیبر استخوانی – جایگاه فعلی ۴

۴- فیبر ایزوتکس – جایگاه فعلی ۱

۵- فیبر نخ دار – جایگاه فعلی ۴

۶- فیبر نسوز – جایگاه فعلی ۶

۷- لوله استخوانی – جایگاه فعلی ۷

۸- لوله فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۲۰

۹- ورق فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۴۶

۱۰- فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی ۵

۱۱- ورق فيبر فايبرگلاس – جایگاه فعلی ۳

*****************************

جایگاه قبلی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۷

وضعیت آلکسا:

جهان: ۸۶۷,۱۵۵

ایران: ۲۶,۵۸۶

جایگاه کلمات کلیدی در گوگل در این تصویر:

۱- عایق الکتریک نوین – جایگاه فعلی ۲

۲- فیبر آپوکسی – جایگاه فعلی ۱۰۰+

۳- فیبر استخوانی – جایگاه فعلی ۴

۴- فیبر ایزوتکس – جایگاه فعلی ۱

۵- فیبر نخ دار – جایگاه فعلی ۴

۶- فیبر نسوز – جایگاه فعلی ۹

۷- لوله استخوانی – جایگاه فعلی ۷

۸- لوله فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۲۱

۹- ورق فایبرگلاس – جایگاه فعلی ۸۹

چرا مدیران سئو را باید انتخاب کنیم؟

مدیران سئو یکی از سایتهای فعال موسسه دوست خوب می باشد که در اینترنت جایگاه ویژه ای دارد و از سال ۱۳۸۸ تاکنون پروژه های مختلفی را بر عهده داشته است و اغلب این پروژه ها به موفقیت های زیادی رسیده اند.

چرا سئو؟

بدون سئو سایت شما هیچ جایگاهی در گوگل نخواهد داشت و بیش از ۸۰ درصد بازدید سایت شما را گوگل تشکیل می دهد و عملا اگر سئو در دستور کار شما نباشد حتما کسب و کار اینترنتی شما با شکست روبرو خواهد شد سایت عالی و بی نظیر ولی بدون سئو مثل یک فروشگاه فوق العاده وسط کویر می باشد اگر کسی در آن فروشگاه نرود چه فرقی میکند آن فروشگاه چقدر عالی است.

چگونه اعتماد کنیم؟

بعد از اتمام دوره ای که با شما قرارداد بسته ایم چه لفظی و چه منعقد شده چنانچه به آن چشم انداز نرسیده باشید بسته به نوع قرارداد گارانتی بازگشت وجه خواهیم داشت با این گارانتی نشان خواهیم داد که قبل از سود خودمان به فکر پیشرفت کسب و کار شما هستیم

سئو سایت عایق الکتریک نوین,بهینه سازی کلمات و سایت استارت پروژه سوم اسفند ماه ۱۳۹۵

سئو سایت عایق الکتریک نوین این پروژه از سوم اسفند ماه ۱۳۹۵ شروع شده و روز به روز پیشرفت چشمگیری داشته است قرارداد ما با این شرکت ماهانه است – سئو سایت عایق الکتریک نوین

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه